THAY ĐỔI NIỀM TIN

Bản chất tự nhiên của con người là ích kỷ. Tuy vậy, bạn không thể khởi nghiệp thành công với niềm tin sai lầm này.

Niềm tin mới: phục vụ đám đông ích kỷ một cách không vụ lợi.