CHIẾN LƯỢC THỰC THI

Chiến lược thực thi trong mô hình khởi nghiệp Unscripted gói gọn trong 3 chữ: hành động – đánh giá – điều chỉnh.

Hành động thiết thực trước khi biết đáp án và từ đó đánh giá và điều chỉnh.

Đừng bao giờ nghĩ rằng có người nào hay sách vở nào sẽ cho bạn các bước chi tiết để thành công. Cởi mở lắng nghe nhưng chính bạn phải là người chứng nghiệm con đường riêng của mình.

Khóa học kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp