NGUYÊN TẮC RÀO CẢN

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Nguyên tắc rào cản là một phần trong mô hình CENTS, là một phần trong mô hình khởi nghiệp UNSCRIPTED.

Nguyên tắc này chỉ ra rằng: cơ hội kinh doanh càng dễ, có rào cản thấp thì cạnh tranh càng cao. Ngược lại, càng khó, rào cản càng cao thì cạnh tranh càng thấp.

Kinh doanh là chò trơi giá trị cạnh tranh, cạnh tranh càng cao thì biên độ lợi nhuận càng thấp. Bất kỳ khi nào khởi nghiệp kinh doanh mà chỉ đơn giản như là điền một tờ giấy thì bạn phải hết sức dè chừng.