NGUYÊN TẮC NHU CẦU

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Nguyên tắc nhu cầu là một phần trong mô hình CENTS, là một phần trong mô hình khởi nghiệp UNSCRIPTED.

Nguyên tắc này chỉ ra rằng: khi khởi nghiệp kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của bạn phải thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn của người khác.

Điều này nghe có vẻ rõ ràng, đơn giản nhưng đa số doanh nhân thất bại cũng vì nguyên tắc này – do không kiếm đủ số khách hàng để tạo ra doanh thu để tiếp tục.