SLOWLANE

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Đây là bước kế tiếp của nhóm Sidewalk khi bắt đầu có trách nhiệm: nhóm slowlane làm nô lệ cho công việc, tiết kiệm, cày ải 50 năm để hy vọng có được tự do khi về hưu.

Hành vi đặc trưng:

  • Không muốn mang nợ.
  • Xem thời gian như vô hạn và dùng nó để đánh đổi thu nhập.
  • Kiếm thêm bằng cấp để kiếm việc lương cao.
  • Thu nhập dựa vào lương tháng và tiết kiệm gởi ngân hàng.
  • Từ bỏ khát vọng, sống tằn tiện và hy vọng vào tự do khi về hưu.