SỰ KIỆN ĐỔI ĐỜI

Khóa học kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp

Đó là khi bạn nhận ra sự thật và sẵn sàng đánh đổi của mạng sống của mình cho khát vọng cuộc sống tự do.

Nếu bạn chưa từng trải qua sự kiện này, cuộc sống thoải mái tầm thường sẵn sàng ru ngủ bạn quay trở lại con đường dễ dàng của đám đông.