KỶ LUẬT

Nếu không có kỷ luật, cho dù có kiếm được rất nhiều tiền, bạn cũng sẽ nhanh chóng sa đà vào kịch bản so sánh mà đám trục lợi vẽ ra.

Bạn cần kỷ luật để tiếp tục cuộc sống tự do sau khi đã có được nó.

Khóa học kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp