NGUYÊN TẮC QUY MÔ

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Nguyên tắc quy mô là một phần trong mô hình CENTS, là một phần trong mô hình khởi nghiệp UNSCRIPTED.

Nguyên tắc này đòi hỏi hệ thống tạo dựng giá trị bền vững phải được nhân rộng thông qua độ phủ rộng và độ sâu trong khi vẫn tạo ra lợi nhuận.

4 thành phần quan trọng của nó là:

  1. Hệ thống giá trị bền vững.
  2. Khả năng nhân rộng.
  3. Độ phủ rộng và độ sâu.
  4. Tạo ra lợi nhuận.