FASTLANE

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Fastlane là chiến lược làm giàu nhanh nhờ vào đòn bẩy không giới hạn có kiểm soát từ hệ thống kinh doanh để có được cuộc sống tự do cả về thời gian và phương tiện vật chất ngay từ khi còn trẻ để thực hiện sứ mệnh hoặc bắt kỳ điều gì bạn muốn.

Hành vi đặc trưng:

  • Sử dụng hệ thống kinh doanh làm đòn bẩy.
  • Nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối.
  • Có khả năng mở rộng không giới hạn.
  • Tách biệt với thời gian của cá nhân.
  • Nợ là có ích nếu nó dùng để tạo dựng và phát triển hệ thống kinh doanh.
  • Xem thời gian là tài sản có giá trị nhất.
  • Liên tục tự học mở rộng kiến thức và nhận thức cần thiết.
  • Thu nhập dựa vào hệ thống kinh doanh.
  • Giải quyết vấn đề, mong muốn và nhu cầu của người khác để làm giàu.
  • Theo đuổi ước mơ / khát vọng . . .